DMQS Metadaten-Liste (Geodaten / Dienste) - NOKIS-Instanz: misdb2.karlsruhe.baw.de/preludio

MD Type Titel NOKIS Identifier / Kurzansicht
dataset "2D-HN-Modell ""Rhinau"""
http://namespace-uri.de/6c76eb64-1f00-4e8a-8306-da9d0077c7d2
dataset AG Synopse: Laserscanbefliegung des WSA Bremerhaven 2011
http://mdi-dienste.baw.de#5316d8b4-37af-40ba-a3b3-309e19bed3a3
dataset AufMod-Tidekennwert-Atlas. Kennwerte berechnet mit UnTrim 2007, Hindcastsimulation des Jahres 2006.
http://mdi-dienste.baw.de#66022942-fd79-4cf3-9745-67c0b9b1a89a
dataset DMQS Beispiel-MD KA
http://namespace-uri.de/e9b7480c-5c90-414e-9b2c-0c6ac3ed37d0
dataset Init_42: 30d, hyd, ts0,1
http://namespace-uri.de/f2fab86a-799c-40ad-ba0c-02dc1684680c
dataset Init_44: 30d, hyd, ts1
http://namespace-uri.de/85163a4b-8ab7-49fa-b2b6-a1ed25caad1e
dataset Init_61: 10a, 94-05, Gitter 15
http://namespace-uri.de/ab751442-a89e-42e3-8dca-28a9d4c4563b
dataset KLIWAS Küste: Anpassungsoption bei Sturmfluten Elbe Mündungseinengung
c306baca-222d-4934-aa0e-f606a4e66879
dataset KLIWAS Küste: Anpassungsoption bei Sturmfluten Elbe Mündungseinengung (langes Polygon)
c306baca-222d-4934-aa0e-f606a4e66879
dataset Preludio generated MD reimported with gml BaseUnit and DerivedUnit elements
c17e059e-af78-4b79-8870-bce57ea93c0b
dataset Seevermessungen des WSA Tönning
http://mdi-dienste.baw.de#8e902352-9c54-487d-aa2c-d4bafecd2e1c
dataset Tidehochwasserzeit (Thw Eintrittszeit, ethw) im AufMod-Tidekennwert-Atlas. Kennwerte berechnet mit UnTrim 2007, Hindcastsimulation des Jahres 2006.
http://mdi-dienste.baw.de#66022942-fd79-4cf3-9745-67c0b9b1a89a
dataset Val27 V072_20070306_Q5850
http://namespace-uri.de/dc29d2bc-bdcc-485f-8028-d8efd2ee535d
dataset synthetischer Test zum Schreiben von NetCDF-Dateien
83acaa47-fcd3-49fd-a0e9-36c7a8758331